Zrušenie obchodnej spoločnosti

Človek, ktorý nepracuje kvôli láske k práci ale k peniazom, pravdepodobne nezarobí dosť peňazí a ani sa v živote moc nezabaví.

- Charles M. Schwab

S nami sa nestratíte

Potrebujete zrušiť svoju obchodnú spoločnosť a neviete ako na to? Ste stratený v platných právnych predpisoch a celý proces zrušenia Vašej obchodnej spoločnosti Vám príde príliš komplikovaný a časovo náročný?

 

Nakoľko zrušenie obchodnej spoločnosti je možné vykonať viacerými spôsobmi, my v Business Consulting Vám v rámci odborného poradenstva poskytneme informácie, poradíme a odporučíme, čo najjednoduchší spôsob zrušenia Vašej obchodnej spoločnosti, teda či už zrušenie spoločnosti bez likvidácie (tzv. dobrovoľné zrušenie) alebo s likvidáciou, prípadne podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Následne pripravíme potrebnú korporátnu dokumentáciu a vykonáme za Vás všetky úkony voči príslušným orgánom, aby sme dosiahli bezproblémové a pre Vás časovo čo najmenej náročné zrušenie Vašej spoločnosti.

Zrušenie bez likvidácie

Zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie, teda tzv. dobrovoľné zrušenie obchodnej spoločnosti, prichádza do úvahy v prípade:

 • ak základné imanie obchodnej spoločnosti prechádza na jej právneho nástupcu dôsledkom zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia, alebo
 • ak obchodná spoločnosť nemá žiaden majetok, alebo
 • ak príslušný súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo
 • ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo
 • ak bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo
 • ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo
 • ak po ukončení konkurzného konania nezostane obchodnej spoločnosti žiaden majetok.

 

Cena:  už od 699€ /jednorázovo

V prípade, ak Vaša obchodná spoločnosť spĺňa jednu z vyššie uvedených podmienok, je možnosť vykonať jej zrušenie bez likvidácie, pričom obchodná spoločnosť zaniká ku dňu jej výmazu z obchodného registra, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.

 

V službe máte zahrnuté:

 • prvotnú konzultačnú činnosť, vrátane posúdenia možnosti zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie
 • kompletné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
 • podanie/vyzdvihnutie všetkých dokumentov v štátnych inšitúciách
 • po vykonaní výmazu obchodnej spoločnosti – zaslanie kompletnej dokumentácie

Zrušenie s likvidáciou

V prípade, ak ste sa rozhodli ukončiť svoju podnikateľskú činnosť a nespĺňate podmienku, aby Vaša obchodná spoločnosť zanikla zrušením bez likvidácie, máme pre Vás riešenie, ktoré spočíva v zrušení Vašej spoločnosti s likvidáciou.

 

Náš kompletný balík služieb

 

Obchodná spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia a po dobu likvidácie má takáto spoločnosť povinnosť používať svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“. Likvidáciu spoločnosti vykonáva štatutárny orgán ako likvidátor a v prípade zrušenia spoločnosti súdom, likvidátora vymenuje súd, pričom likvidátor vykonáva v mene spoločnosti len úkony, ktoré smerujú k likvidácii.

Kroky, ktoré je potrebné vykonať za účelom zrušenia spoločnosti s likvidáciou sú:

 • rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie,
 • príprava účtovnej závierky ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie,
 • zápis likvidácie do Obchodného registra,
 • oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku,
 • priame oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie jej známym veriteľom,
 • vysporiadanie všetkých aktív a pasív spoločnosti,
 • príprava účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,
 • získanie súhlasu daňového úradu s výmazom spoločnosti z Obchodného registra,
 • výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

Cena:  449€ /jednorázovo

V službe máte zahrnuté:

 • prvotnú konzultačnú činnosť, vrátane posúdenia možnosti zrušenia obchodnej spoločnosti s likvidáciou,
 • prípravu a spracovanie kompletnej dokumentácie,
 • podanie/vyzdvihnutie dokumentácie od príslušných štátnych inštitúcií,
 • po vykonaní výmazu obchodnej spoločnosti – doručenie kompletnej dokumentácie.

Návrh na vyhlásenie konkurzu

Veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu ste oprávnený podať v prípade, ak môžete odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka. Platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie.

 

Náš kompletný balík služieb

 

V prípade, ak sa nachádzate v pozícii dlžníka, t.j. Vaša obchodná spoločnosť je v predlžení, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, Vám ustanovuje vo svojom § 11 ods. 2 povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu na Váš majetok, a to do 30 dní od kedy ste sa dozvedeli alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohli dozvedieť o svojom predlžení.

Ak Vaša obchodná spoločnosť spĺňa jednu z vyššie uvedených podmienok, ponúkame Vám našu prípravu kompletného návrhu na vyhlásenie konkurzu či už na majetok Vášho dlžníka alebo na majetok Vašej obchodnej spoločnosti, ktorá je v predlžení, a zároveň zabezpečíme podanie predmetného návrhu na príslušný konkurzný súd.

Cena:  už od 449€ /jednorázovo

V službe máte zahrnuté:

 • prvotnú konzultačnú činnosť a príprava zoznamu kompletných príloh nevyhnutných k návrhu
 • príprava a podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • priebežné monitorovanie stavu návrhu na konkurznom súde a v Obchodnom vestníku, komunikácia s konkurzným súdom
 • preposlanie doručenej dokumentácie